Кадастрын хэлтэст бүртгэгдсэн мэдээлэл нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээллээс зөрүүтэй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.12-т “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн хаяг, цахим шуудан, утас, факсын дугаар өөрчлөгдсөн тохиолдолд 14 хоногийн дотор төрийн байгууллагад мэдэгдэнэ” гэж заасны дагуу холбогдох мэдээллийг шинэчлэн бүртгүүлнэ үү.

Кадастрын хэлтэс

2023-09-22