ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ

ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2019 оны 465 дугаар тогтоол, 2016 оны 81 дүгээр тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний 2023 оны 02 дугаар сард зарлагдаж буй олон улсын зах зээлийн үнийг 2023 оны 01 дүгээр сарын үнийн дунджийг тогтоох зарчмаар тооцсон болно.                       

  (ам.доллар/тн)

Цайр

3,288.55

https://www.lme.com/

Зэс

8,999.27

Хар тугалга

2,207.50

Цагаан тугалга

28,058.33

Хөнгөн цагаан

2,488.60

Молибдени

69,571.51

(төгрөг/грамм)

Алт

210,307.16

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

2,540.02

(ам.доллар/тн)

Жонш

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-97

415.00

http://www.indmin.com

Жоншны баяжмал /флотацийн баяжмал/ ФФ-95

406.44

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-92

384.24

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-85

355.00

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-80

334.12

Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмал ФК-75

  313.24  

Төмөр

 

Төмрийн хүдэр                (56%-ийн агуулга)

89.19

     /www.umetal.com/

Төмрийн баяжмал            (60%-ийн агуулга)

111.94

Гянтболдын баяжмал (65%-ийн агуулга)

17,175.98

www.asianmetal.com

Манганы хүдэр (36%-ийн агуулга)

186.24

www.asianmetal.com

                                                                                                                                                (ам.доллар/тонн)

Нүүрс

Төрөл

Нэр

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

Боловсруулаагүй нүүрс (антрацит, чулуун болон хүрэн нүүрсэнд нийт хүхэр нь St˂ 1.5%)

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<25%, Илчлэг Q>5500

257.94

Тарчиг, сул бөсөх нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G≤5

131.17

Бөсөх индекс G>5-20

139.98

Бөсөх индекс G>20-50

166.40

Бөсөх индекс G>50-65

192.83

Дэгдэмхий бодис бага, коксжих нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 10.0-20.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

195.77

Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

192.83

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

195.77

Тослог нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

225.14

Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

187.58

1/3 коксжих нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

155.02

Хийн тослог нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>85ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≥ 25mm

173.63

Дэгдэмхий бодис дундаас их, хийн нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>50-65

 

162.00

Дэгдэмхий бодис их, хийн нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>35-50, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

134.72

Бөсөх индекс G>50-65, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

147.42

Бөсөх индекс G>65ү, Харимхай үеийн зузаан Y ≤ 25mm

141.07

1/2 барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 20.0-37.0%, Үнслэг Аd < 20%

Бөсөх индекс G>30-50

145.72

Эрчим хүчний коксжих чанаргүй чулуун нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 20.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30, G≤5,

Илчлэг Qnet, ar > 6000 kcal/kg

137.52

Илчлэг Qnet, ar > 5500 kcal/kg

126.06

Илчлэг Qnet, ar > 5000 kcal/kg

114.60

Сул барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

113.97

Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G>5-30

Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

101.31

Үл барьцалдах нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 20.0-28.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

103.14

Дэгдэмхий V daf > 28.0-37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

Илчлэг  Qnet, ar > 4000 kcal/kg

91.68

Урт дөлт нүүрс

Дэгдэмхий V daf > 37.0%, Үнслэг Аd < 25%, Бөсөх индекс G≤5

Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

93.86

Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

83.43

Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4500 kcal/kg

106.24

Бөсөх индекс G>5-35, Илчлэг Qnet, ar > 4000 kcal/kg

94.43

Хүрэн нүүрс

Илчлэг: Q<4500, Чийг: W<45%, V>40% Үнслэг: A<20%

74.13

Баяжуулсан нүүрс (нийт хүхэр нь St˂ 1.5%, нийт чийг Wt < 12% )

Эрчим хүчний зориулалттай нүүрс

Антрацит

Дэгдэмхий: V<8%, Үнслэг: A<12%, Илчлэг Q>7000

268.36

Коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf ≤28.0%

Үнслэг Аd≤10.5%;  Аd>10.5%; <12%

251.57

Үнслэг Аd≥12%

247.80

Сул коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

Үнслэг Аd≤10.5%; Үнслэг Аd>10.5%; <12%

231.39

Үнслэг Аd≥12%

227.92

Хагас хатуу коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

Үнслэг Аd>12%; <18%

247.80

Бөсөх индекс G≥60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

Үнслэг Аd≥18%

232.70

Дунд зэрэг үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥20, Дэгдэмхий Vdaf>10.0%

Үнслэг Аd>12%; <20%

217.61

Бөсөх индекс G<60, Дэгдэмхий Vdaf≤20.0%

Үнслэг Аd≥20%

197.48

Өндөр үнстэй хагас хатуу коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf>20.0%

Үнслэг Аd>20%; <22%

197.48

Бөсөх индекс G≥20; <60, Дэгдэмхий Vdaf≤28.0%

Үнслэг Аd≥22%

192.45

Дунд зэрэг үнстэй сул коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

Үнслэг Аd>12%; <20%

220.98

Өндөр үнстэй сул коксжих нүүрс

Бөсөх индекс G≥30; <60, Дэгдэмхий Vdaf>28.0%

Үнслэг Аd≥20%

202.47

Коксжихгүй нүүрс

Бөсөх индекс G<30

Үнслэг Аd≤20%

Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

139.59

Үнслэг Аd≤20%

Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

116.32

Үнслэг Аd≤20%

Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

104.69

Үнслэг Аd>20%

Илчлэг Qnet, ar> 6000 kcal/kg,

137.59

Үнслэг Аd>20%

Илчлэг Qnet, ar> 5000 kcal/kg,

114.32

Үнслэг Аd>20%

Илчлэг Qnet, ar> 4500 kcal/kg,

102.69

Доод зэргийн коксжихгүй нүүрс

Бөсөх индекс G<5

Үнслэг Аd≤30%

Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

93.06

Үнслэг Аd≤30%

Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

81.43

Үнслэг Аd≤30%

Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

69.79

Үнслэг Аd≤30% Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

58.16

Үнслэг Аd>30%

Илчлэг Qnet, ar> 4000 kcal/kg,

87.06

Үнслэг Аd>30%

Илчлэг Qnet, ar> 3500 kcal/kg,

75.43

Үнслэг Аd>30%

Илчлэг Qnet, ar> 3000 kcal/kg,

63.79

Үнслэг Аd>30%

Илчлэг Qnet, ar> 2500 kcal/kg 

52.16