2021 оны геологи хайгуулын ажлын цахимаар илгээсэн тайланг 2022 оны 

08 дугаар сарын 15-ны дотор хянуулж, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулна уу.

Энэ хугацаанд засварт удаа дараа буцсан тайланг засварлан ирүүлээгүй буюу зардлын доод хэмжээг баталгаажуулаагүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн 7.11 дүгээр зүйлийн  2.1, 2.2 дах заалт, Ашигт малтмалын тухай хуулийн  56.1.4 дэх заалтын дагуу тус тус арга хэмжээ авахыг мэдэгдье !

Засварт буцсан тайланг хавсаргав.

 

АМГТГ-ын Ашигт малтмалын хайгуулын хэлтэс

2022.08.02