Нийт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аж ахуйн нэгжийн 2021 оны тооллогод идэвхтэй хамрагдана уу.

Холбогдох материалыг хавсаргав:

  1.  Аж ахуйн нэгжийн 2021 тооллого /Асуулга нөхөх заавар/
  2. Заавар видео холбоос /Сургалт1 - Тооллогын зохион байгуулалт – YouTube/