Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.6 дугаар заалтын дагуу 2021 оны Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний  дотор ирүүлнэ үү.

Жич: Хэрэв дараа жил үйл ажиллагаа явуулахгүй болон тайлант хугацаанд “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээг ирүүлэх, хүлээн авах” зааврын 6.2, 6.3-т заасны дагуу “Х” төлөвлөгөөг ирүүлэх үүрэгтэйг үүгээр мэдэгдэж байна.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн хэлтэс

Нүүрсний судалгааны хэлтэс