Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн №1 тоот албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын даргын 2016 оны А/75 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-г батлагдсаны дараа 2020 оны ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг албажуулах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

АМГТГ, УУҮТХ