2018 оны геологи хайгуулын ажлын тайланг 2019 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор хянуулж, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулна уу.

Энэ хугацаанд засварт буцсан тайланг засварлан ирүүлээгүй буюу зардлын доод хэмжээг баталгаажуулаагүй бол Зөрчлийн тухай хуулийн 7.11 дүгээр зүйлийн 2.1, 2.2 дах заалт, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56.1.4 дэх заалтын дагуу тус тус арга хэмжээ авахыг мэдэгдье.

АМГТГ-ын Геологи хайгуулын хэлтэс

2019.12.02