АМГТГ-ийн Эрдэс баялгийн мэдээллийн технологийн төвийн ажилтнуудад “Газарзүйн мэдээллийн систем ба мэдээллийн сангийн менежмент” сэдвээр онолын болон практик мэдлэг, мэдээлэл өгөх сургалтыг 4-р сарын 14-15 ны өдрүүдэд академич Д.Амарсайхан удирдан явууллаа.

Энэхүү сургалтыг  АМГТГ дээр 2017 оноос хэрэгжиж буй Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн Геомэдээллийн нэгдсэн сан байгуулахад техникийн туслалцаа үзүүлэх төслийн хүрээнд зохион байгуулав.