авхан аймгийн Алдархаан, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут сумдын нутгийг хамарсан Устнуурын талбайд 2008-2010 онд гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  эцсийн үр дүнгээр L-47-13-Б, 14-А,Б,В,Г, 15-А,В листүүдийг хамрах  2427.4км2 талбайд 2008-2010 онд гүйцэтгэх ҮХЯ-аас 2008 онд зарласан тендерт “Алтайнэгдэл” ХК тухайн төслийг гүйцэтгэхээр шалгарч Үйлдвэр, Худалдааны сайдын 2008 оны 1/1141 тоот албан бичгийн дагуу АМГТХЭГ-тай байгуулсан "Геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх гэрээ"-ний дагуу 2008 оны төслийн ГЗЕЭА-ыг “Алтай нэгдэл” ХК тендерт шалгарсан төслийн арга, аргачлалын дагуу сансрын ба агаарын зургийн тайлал, геологийн зураглал, эрлийн маршрут, уулын малталт, талбайн шлих, литогехимийн болон бусад сорьц, дээж авах замаар гүйцэтгэсэн байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж татаж авна уу.