2013.05.15-ны байдлаар

Нэрс  1997 он  1998 он  1999 он  2000 он  2001 он  2002 он  2003 он  2004 он  2005 он  2006 он  2007 он  2008 он  2009он 2010 он  2011он 
Дотоодын аж ахуйн нэгж  1110.52598.4880.27568.5825.61925.8215528809589187003276055.442.376.2188.5
Гадаадын аж ахуйн нэгж  5120.84057.21955.353770.33514.7130113766453194854911806005977085.671.785.697.1
Хамтарсан аж ахуйн нэгж  720.8812001030.121560.5561.6525.29132424658122002274027.617.821.924.7
Хоршоо  929.216.51535.9-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Иргэд  47.95100.7586.2330.963.2-  33001051-  -  -  -  -  -  
Нийт       тэрбум төгрөг7.0447.9133.9736.0265.23215.52540.562.6100.7211.5115.2168.8131.8183.7310.5

Геологийн Алба

Эрдэс баялаг судалгааны тасаг