Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 33 дугаар зүйлийн  33.2 дэх хэсэгт заасны дагуу  2012 онд хайгуулын ажилд зарцуулсан зардлын хэмжээг санхүүгийн тайлангаар баталгаажуулах ажиллагааг 2013 оны 6 дугаар сарын 25-ны дотор Ашигт малтмалын газрын Геологийн албанд ирж хийлгэнэ үү.

Жич: 2012 оны Геологи хайгуулын ажлын тайлан нь засвартай буцсан болон тайлан ирүүлээгүй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид дээрхи хугацаанаас өмнө тайлангаа яаралтай хянуулна уу.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

ГЕОЛОГИЙН АЛБА