Аудитын тайланг энд дарж татаж авна уу.

   

СТ-1А

АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

    

Аймаг, сум:  Улаанбаатар

  

Байгууллага:  Ашигт малтмалын газар

  
    

Д/Д

Үзүүлэлт

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

5

МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

54,561,707.93

54,554,113.13

10

Кассад байгаа бэлэн мөнгө

0.00

0.00

15

Жижиг мөнгөн сан

927,750.93

0.00

18

Гадаад валютаар

428,977.31

0.02

20

Банкинд байгаа бэлэн мөнгө/төгрөгөөр/

51,276,500.93

0.00

25

/гадаад валютаар/

1,914,981.82

54,544,113.11

30

Богино хугацаат хадгаламж

13,496.94

10,000.00

35

 

0.00

0.00

38

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

40

АВЛАГА

4,829,250.40

6,388,433.08

45

Төлбөртэй үйлчилгээний авлага

0.00

0.00

50

Бусад авлага

4,829,250.40

6,388,433.08

55

УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР

3,761,120.00

31,811,240.00

60

Урьдчилгаа тооцоо

114,400.00

131,240.00

65

Урьдчилж гарсан зардал

3,646,720.00

31,680,000.00

70

БАРАА МАТЕРИАЛ

208,339,318.60

220,177,384.94

75

Түүхий эд материал

0.00

0.00

80

Дуусаагүй үйлдвэрлэл

0.00

0.00

85

Бэлэн бүтээгдэхүүн

5,791,634.31

6,479,671.10

90

Хангамжийн материал

202,547,684.29

213,697,713.84

95

Мал амьтад

0.00

0.00

100

Бусад

0.00

0.00

105

НӨӨЦИЙН БАРАА

0.00

0.00

110

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

271,491,396.93

312,931,171.15

115

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

0.00

0.00

120

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

0.00

0.00

123

Биет хөрөнгө

2,532,023,063.59

2,330,580,719.02

125

Барилга, байгууламж

1,256,586,758.00

1,256,586,758.00

130

Хуримтлагдсан элэгдэл

-88,965,763.12

-110,462,110.24

135

Авто-тээврийн хэрэгсэл

525,133,419.00

518,768,619.00

140

Хуримтлагдсан элэгдэл

-322,014,479.80

-382,843,519.48

145

Машин, тоног төхөөрөмж

1,986,280,195.20

1,878,000,285.51

150

Хуримтлагдсан элэгдэл

-1,055,313,852.20

-1,028,754,486.20

155

Тавилга, аж ахуйн эд хогшил

655,009,142.46

610,726,400.90

160

Хуримтлагдсан элэгдэл

-463,443,316.09

-449,992,148.61

165

Батлан хамгаалахын зориулалттай т.төх

0.00

0.00

170

Хуримтлагдсан элэгдэл

0.00

0.00

175

Түүх соёлын дурсгалт зүйлс

0.00

0.00

180

Хуримтлагдсан элэгдэл

0.00

0.00

185

Номын фонд

0.00

0.00

190

Хуримтлагдсан элэгдэл

0.00

0.00

195

Бусад үндсэн хөрөнгө

39,633,100.00

39,633,100.00

200

Хуримтлагдсан элэгдэл

-882,139.86

-1,082,179.86

205

Дуусаагүй барилга, байгууламж

0.00

0.00

210

Биет бус хөрөнгө

3,936,450,281.67

198,656,899.23

215

Програм хангамж

560,160,539.14

543,261,938.14

220

Хуримтлагдсан элэгдэл

-299,524,758.47

-344,605,038.91

225

Бусад

3,675,814,501.00

0.00

230

Хуримтлагдсан элэгдэл

0.00

0.00

235

БУСАД ХӨРӨНГӨ

0.00

0.00

238

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

240

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН

6,468,473,345.26

2,529,237,618.25

245

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

6,739,964,742.19

2,842,168,789.40

250

Богино хугацаат өр төлбөр

0.00

0.00

255

Өглөг

500,000.00

60,756,510.93

260

Ажиллагчидтай холбогдсон өглөг

0.00

0.00

265

Бараа үйлчилгээний зардлын өглөг

0.00

0.00

270

Татаас, санхүүжилтийн өглөг

0.00

0.00

275

Хөрөнгө бэлтгэхтэй холбогдсон өглөг

0.00

0.00

280

Зээлийн хүүгийн өглөг

0.00

0.00

285

Бусад өглөг

500,000.00

60,756,510.93

290

Урьдчилж орсон орлого

0.00

0.00

295

Урьдчилгаа-Төсвийн татаас

0.00

0.00

300

Бусад урьдчилж орсон орлого

0.00

0.00

305

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

500,000.00

60,756,510.93

310

Урт хугацаат зээл

0.00

0.00

315

УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

0.00

0.00

320

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

500,000.00

60,756,510.93

345

ЭЗНИЙ ӨМЧ

0.00

0.00

350

Засгийн газрын хувь оролцоо

7,972,509,007.62

4,377,595,106.62

360

Хуримтлагдсан үр дүн

-1,423,717,558.83

-1,653,364,691.61

365

Өмнөх үеийн үр дүн

-1,423,717,558.83

-1,290,226,128.89

370

Тайлант үеийн үр дүн

0.00

-363,138,562.72

375

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

190,673,293.40

57,181,863.46

380

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

6,739,464,742.19

2,781,412,278.47

385

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

6,739,964,742.19

2,842,168,789.40

 

   

СТ-2А

АУДИТ ХИЙГДСЭН САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

    

Аймаг, сум:  Улаанбаатар

  

Байгууллага:  Ашигт малтмалын газар

  
    

Д/Д

Үзүүлэлт

Өмнөх он

Тайлант он

5

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО

0.00

0.00

10

ТАТААС, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО

0.00

0.00

15

Улсын төсвөөс

0.00

0.00

20

Улсын төсвийн орлого

0.00

2,497,954,200.00

25

Хөрөнгийн

2,037,143,100.00

0.00

30

Орон нутгийн төсвөөс

71,736,147.81

14,265,538.38

35

Бусад төсөвт байгууллагаас

0.00

0.00

40

Нийгмийн даатгалын сангаас

0.00

0.00

45

Бусад тусгай зориулалтын сангаас

0.00

0.00

50

Тусламжийн орлого

0.00

0.00

55

БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО

0.00

0.00

60

Өмчийн орлого

0.00

8,418,817.45

65

Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого

22,131,795.15

0.00

70

Торгууль, төлбөрийн орлого

8,142,543.86

0.00

75

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)

2,139,153,586.82

2,520,638,555.83

80

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

0.00

0.00

85

АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ

0.00

0.00

95

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

1,007,444,226.61

1,421,136,391.15

100

Цалин үндсэн

667,546,126.69

885,643,658.38

105

Цалингийн тусгай нэмэгдлүүд, хоол унаа, гэрээт

339,898,099.92

535,492,732.77

110

Нийгмийн хамгааллын шимтгэл

110,281,370.98

160,493,911.35

115

Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл

90,496,000.56

131,984,005.31

120

Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж

19,785,370.42

28,509,906.04

125

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРСГАЛ ЗАРДАЛ

0.00

0.00

130

Тогтмол зардал

96,570,632.00

106,707,669.15

135

Гэрэл цахилгааны зардал

38,183,603.00

36,561,676.00

140

Түлш, халаалтын зардал

26,607,589.00

45,166,029.00

145

Цэвэр, бохир усны зардал

31,779,440.00

24,979,964.15

150

Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл

1,686,381.00

5,770,565.00

155

Хоол

0.00

0.00

160

Эм

1,686,381.00

5,770,565.00

165

Бусад бараа үйлчилгээний зардал

1,221,863,570.86

1,131,504,081.90

170

Бичиг хэргийн материал

97,157,487.43

76,546,230.22

175

Тээвэр, шатахууны зардал

73,467,801.47

65,120,640.41

180

Шуудан холбооны зардал

37,649,905.58

32,483,366.26

185

Дотоод томилолтын зардал

69,363,211.60

80,453,794.44

190

Гадаад томилолтын зардал

52,405,783.30

55,832,729.50

195

Ном, хэвлэлийн зардал

25,923,730.00

605,000.00

200

Хичээл, сургалт үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал

5,580,904.00

478,000.00

205

Давтан сургалт

1,880,000.00

920,000.00

210

Төрийн албан хаагчын мэргэжил дээшлүүлэх

295,000.00

1,249,284.00

215

Жижиг эд хогшил худалдан авах зардал

2,842,841.17

978,800.00

220

Зөөлөн эдлэл, нормын хувцас худ.авах зардал

1,950,318.00

3,808,900.00

225

Төлбөр, хураамж, жижиг татварууд зардал

27,622,636.99

25,252,406.62

230

Харуул, хамгаалалтын зардал

19,137,221.00

17,077,750.00

235

Төсвийн хэмнэлт

0.00

14,265,538.38

240

Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлч.төлбөр

61,676,403.30

44,820,023.50

245

Маягт хэвлүүлэх зардал

51,473,584.00

5,090,852.50

250

Урсгал засварын зардал

33,470,650.43

33,288,746.17

255

Даатгал - Гэнэтийн ослын

8,786,325.00

5,569,770.00

260

Гадаадын зочны зардал

4,233,811.52

8,269,510.00

265

Төвлөрүүлэн шилжүүлэг

7,497,000.00

115,622,426.09

270

Байрны түрээсийн зардал

11,945,007.50

14,646,028.73

275

Даатгал- Эд хөрөнгийн

1,782,180.00

1,782,180.00

280

Элэгдлийн зардал

385,563,574.07

373,909,726.01

285

Төвлөрсөн арга хэмжээ

124,514,260.00

30,773,403.50

290

Мэдээлэл сурталчилгаа

0.00

21,415,571.00

295

Даатгал-Тээврийн хэрэгсэл

5,452,054.50

5,400,000.00

300

Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

34,528,580.00

83,744,904.57

305

Шагнал

75,663,300.00

6,998,500.00

310

Эмчилгээ

0.00

5,100,000.00

315

Өндөр насны тэтгэвэр

0.00

58,164,500.00

320

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II)

2,437,846,181.45

2,883,777,118.55

325

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III)=(I)-(II)

-298,692,594.63

-363,138,562.72

330

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО

0.00

0.00

335

Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн олз (бодит)

0.00

0.00

340

Үндсэн хөрөнгө худалдсаны олз

0.00

0.00

345

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV)

0.00

0.00

350

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ

0.00

0.00

355

Гадаад валютын ханшийн зөрүүгийн гарз (бодит)

0.00

0.00

360

Хөрөнгө худалдсаны гарз

0.00

0.00

365

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V)

0.00

0.00

370

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН

-298,692,594.63

-363,138,562.72

 

   

СТ-3А

АУДИТ ХИЙГДСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

    

Аймаг, сум:  Улаанбаатар

  

Байгууллага:  Ашигт малтмалын газар

  
    

Үзүүлэлт

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

 

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГО

 

-

1

ТАТААС , САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО

 

-

1

Төвлөрсөн төсвөөс

 

-

1

Урсгал

2,497,954,200.00

2,451,159,020.22

1

Улсын төсвийн орлого

 

44,338,190,965.04

2

Гадаад томилолт

56,308,000.00

55,897,001.50

2

Төрийн албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх

1,192,000.00

1,192,284.00

2

Хичээл сургалт үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал

2,030,500.00

378,000.00

2

Сургалт семиарын зардал

1,387,100.00

1,020,000.00

2

Хөдөлмөр хамгаалал

4,200,000.00

2,961,338.00

2

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал

4,773,100.00

4,723,452.00

2

Багж хэрэгсэл

5,078,600.00

4,785,100.00

2

Зөөлөн эдлэл,нормын хувцас худв авах зардал

4,557,900.00

4,273,898.00

2

Төлбөр хураамж жижиг татварууд

28,400,000.00

28,307,806.62

2

Харуул хамгаалалтын зардал

20,030,000.00

17,077,750.00

2

Эрдэм шинжилгээ / ЭБМЗЗардал /

 

 

2

Мэдээлэл зар суртчилгаа

31,350,000.00

23,144,571.00

2

Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ

103,827,800.00

78,115,913.50

2

Урсгал засварын зардал

28,000,000.00

27,671,769.00

2

Улсын мэдээлэлийн маягт хэвлүүлэх зардал

6,000,000.00

4,999,040.00

2

Гадаад зочны зардал

8,911,600.00

8,887,750.00

2

Тавилга эд хогшил

16,811,600.00

6,398,800.00

2

Байрны түрээсийн зардал

13,203,000.00

12,146,028.73

2

Эд хөрөнгийн даатгал

1,800,000.00

1,782,180.00

2

Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал

5,500,000.00

5,400,000.00

2

Гэнэтийн ослийн даатгал

8,475,300.00

5,569,770.00

2

Шагнал

7,000,000.00

6,998,500.00

2

Нэг удаагийн тэтгэмж,урамшуулал

88,600,000.00

85,290,904.57

2

Төрийн албан хаагчдын тэтгэвэрийн тэтгэмж

58,164,500.00

58,164,500.00

2

Эмчилгээ

5,100,000.00

5,100,000.00

2

Төвлөрсөн арга хэмжээ

35,000,000.00

33,561,216.00

2

Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт

14,265,538.38

14,265,538.38

 

ЗГДС төлсөн урьд оны өр

 

 

 

ЗГДС төлсөн өөрийн орлогоос төвлөрүүлсэн

 

54,561,707.93

 

ЗГДС Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

 

43,494,526,207.44

2

ЗГДС Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого

 

30,531,647.30

2

Төсөл арга хэмжээ 29997

 

 

2

Лиценц , үйлчилгээний орлогын буцаалт

 

813,133,110.30

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (ll)

2,526,485,276.76

46,816,022,793.19

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (lll)=

-28,531,076.76

29,580,305.20

 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

 

-

1

ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО

 

-

1

Үндсэн хөрөнгө  борлуулсны орлого

 

-

1

Бусад хөрөнгийн борлуулалтын орлого

 

 

1

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (lV)

 

 

1

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

 

-

1

Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах за

 

29,587,900.00

1

Бараа материал, нөөцийн бараа худалдан ав

 

 

1

Бараа материал

 

-

1

Нөөцийн бараа

 

-

1

Хөрөнгийн бусад зардал

 

-

1

Ойжуулалтын зардал

 

-

1

Геологи хайгуулын зардал

 

-

1

Байгаль хамгаалах төслийн зардал

 

-

1

Их засварын зардал

 

-

1

Төсвийн хөрөнгөөр

 

-

1

Өөрийн хөрөнгөөр

 

-

1

Хөрөнгийн бусад зардал

 

-

1

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V)

-

29,587,900.00

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (Vl)=(lV)-

 

-

-29,587,900.00

1

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТЭНЦЭЛ (Vll)=(lll)+(Vl)

 

 

1

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

 

-

1

Богино хугацаат зээлийн өглөг (цэвэр)

 

-

1

Урт хугацаат зээлийн өглөг (цэвэр)

 

-

1

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН (Vlll)

 

-

1

НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (lX)=(Vll)+(Vlll)

 

-7,594.80

1

Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

54,561,707.93

1

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

54,554,113.13

 

 

 

-7,594.80

 

 

 

0

1

Бусад хөрөнгийн борлуулалтын орлого

 

 

1

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (lV)

 

 

1

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

 

-

1

Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах за

 

29,587,900.00

1

Бараа материал, нөөцийн бараа худалдан ав

 

 

1

Бараа материал

 

-

1

Нөөцийн бараа

 

-

1

Хөрөнгийн бусад зардал

 

-

1

Ойжуулалтын зардал

 

-

1

Геологи хайгуулын зардал

 

-

1

Байгаль хамгаалах төслийн зардал

 

-

1

Их засварын зардал

 

-

1

Төсвийн хөрөнгөөр

 

-

1

Өөрийн хөрөнгөөр

 

-

1

Хөрөнгийн бусад зардал

 

-

1

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН (V)

-

29,587,900.00

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (Vl)=(lV)-

 

-

-29,587,900.00

1

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТЭНЦЭЛ (Vll)=(lll)+(Vl)

 

 

1

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

 

-

1

Богино хугацаат зээлийн өглөг (цэвэр)

 

-

1

Урт хугацаат зээлийн өглөг (цэвэр)

 

-

1

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ДҮН (Vlll)

 

-

1

НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (lX)=(Vll)+(Vlll)

 

24,973,807.93

1

Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

 

54,561,707.93

1

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

 

54,554,113.13

 

 

 

-7,594.80

 

 

 

24,981,402.73

     

 

     

СТ-4А

АУДИТ ХИЙГДСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

      

Аймаг, сум:  Улаанбаатар

    

Байгууллага:  Ашигт малтмалын газар

    
      

Д/Д

Үзүүлэлт

ЗГ-ын оруулсан

Дахин үнэлгээ

Хур-н ашиг

Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн

1

2010 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл

7,972,509,007.62

190,673,293.40

-1,423,717,558.83

6,739,464,742.19

2

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Тайлант үеийн үр дүн

0.00

0.00

0.00

0.00

8

2011 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл

7,972,509,007.62

190,673,293.40

-1,423,717,558.83

6,739,464,742.19

9

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт

-3,594,913,901.00

0.00

133,491,429.94

-3,461,422,471.06

10

Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт

0.00

-133,491,429.94

0.00

-133,491,429.94

13

Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз, гарз

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Тайлант үеийн үр дүн

0.00

0.00

-363,138,562.72

-363,138,562.72

15

2012 оны 12-р сарын 31-ээр үлдэгдэл

4,377,595,106.62

57,181,863.46

-1,653,364,691.61

2,781,412,278.47

 

АУДИТ ХИЙГДСЭН АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН  2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

     

2013.01.16

    

2010.01.25

 

Үзүүлэлт

мөр

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хэтрэлт -, хэмнэлт +

Хувь

А

Б

 

В

 

 

1. Орлогын дүн

5=6+7+8+9+10

2,512,219,738.38

2,512,219,738.38

0.00

0.00

Төсвийн санхүүжилт

 

2,497,954,200.00

2,497,954,200.00

 

 

Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос

8

 

 

 

 

Туслах үйл ажиллагааны орлогоос/ Түрээсийн /

9

 

 

 

 

Бусад орлого

10

14,265,538.38

14,265,538.38

 

 

Сургалтын сангийн орлого

 

 

 

 

 

А. Урсгал зардлын дүн

13=14+38

2,512,219,738.38

2,451,159,020.22

61,060,718.16

97.6

1. Бараа үйлчилгээний зардал 15+18+21

14

2,330,614,400.00

2,275,769,807.27

54,844,592.73

97.6

1.1Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал

15

1,428,446,200.00

1,423,318,909.10

5,127,290.90

99.6

Үндсэн цалин

16

992,636,300.00

988,017,859.64

4,618,440.36

99.5

Хоол унааны нэмэгдэл, нэмэгдэл цалин, гэрээт

 

435,809,900.00

435,301,049.46

508,850.54

99.9

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

18

157,943,900.00

157,901,815.35

42,084.65

100.0

Тэтгэвэрийн даатгал

19

100,509,754.55

100,482,973.40

26,781.14

100.0

Тэтгэмжийн даатгал

 

7,179,268.18

7,177,355.24

1,912.94

100.0

Ажилгүйдлийн даатгал

 

7,179,268.18

7,177,355.24

1,912.94

100.0

ҮОМШӨвчний даатгал

 

14,358,536.36

14,354,710.49

3,825.88

100.0

ЭМДаатгал

20

28,717,072.73

28,709,420.97

7,651.75

100.0

1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

21

744,224,300.00

694,549,082.82

49,675,217.18

93.3

Гэрэл цахилгаан

23

41,585,900.00

36,561,676.00

5,024,224.00

87.9

Түлш халаалт

24

46,740,800.00

46,117,529.00

623,271.00

98.7

Цэвэр бохир ус

25

33,484,600.00

24,874,964.15

8,609,635.85

74.3

Бичиг хэрэг

22

50,276,500.00

50,104,469.00

172,031.00

99.7

Тээвэр шатахуун

27

69,551,000.00

69,301,288.00

249,712.00

99.6

Шуудан холбооны зардал

28

30,800,000.00

30,678,163.32

121,836.68

99.6

Дотоод томилолт

29

86,594,000.00

80,528,080.00

6,065,920.00

93.0

Гадаад томилолт

30

56,308,000.00

55,897,001.50

410,998.50

99.3

Хичээл үйлдвэрлэл, сургалтын зардалд

31

2,030,500.00

378,000.00

1,652,500.00

18.6

Давтан сургалтын зардалд

 

1,387,100.00

1,020,000.00

367,100.00

73.5

Төрийн албан хаагчийн давтан сургалт

 

1,192,000.00

1,192,284.00

-284.00

100.0

Урсгал засвар   Авто сэлбэг

32

28,000,000.00

27,671,769.00

328,231.00

98.8

Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

33

4,557,900.00

4,273,898.00

284,002.00

93.8

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зардал

 

4,773,100.00

4,723,452.00

49,648.00

99.0

Хөдөлмөр хамгаалал

 

4,200,000.00

4,081,338.00

118,662.00

97.2

Тавилга эд хогшил

 

16,811,600.00

16,667,700.00

143,900.00

99.1

Багж хэрэгсэл

 

5,078,600.00

4,785,100.00

293,500.00

94.2

Байрны түрээс

40

13,203,000.00

12,146,028.73

1,056,971.27

92.0

Мэдээлэл суртчилгаа

35

31,350,000.00

23,144,571.00

8,205,429.00

73.8

Эрдэм шинжилгээ ЭБМЗ-ийн зардал

 

 

 

0.00

 

Төвлөрсөн арга хэмжээ

 

35,000,000.00

33,561,216.00

1,438,784.00

95.9

Төлбөр хураамж

36

28,400,000.00

28,307,806.62

92,193.38

99.7

Төрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ

 

98,827,800.00

94,615,913.50

4,211,886.50

95.7

Аудит зэрэглэл тогтоох

 

5,000,000.00

 

5,000,000.00

0.0

Гадаад зочины зардалд

37

8,911,600.00

8,887,750.00

23,850.00

99.7

Харуул хамгаалалтын зардалд

38

20,030,000.00

17,077,750.00

2,952,250.00

85.3

Эд хөрөнгийн даатгал

 

1,800,000.00

1,782,180.00

17,820.00

99.0

Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал

 

5,500,000.00

5,400,000.00

100,000.00

98.2

Маягт хэвлүүлэх зардалд

 

6,000,000.00

4,999,040.00

1,000,960.00

83.3

Эм урвалж материал

40

6,830,300.00

5,770,115.00

1,060,185.00

84.5

Татаас ба урсгал шилжүүлэг

41=42+43

181,605,338.38

175,389,212.95

6,216,125.43

96.6

Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

43

88,600,000.00

85,290,904.57

3,309,095.43

96.3

Шагнал

 

7,000,000.00

6,998,500.00

1,500.00

100.0

Гэнэтийн осолын даатгал

 

8,475,300.00

5,569,770.00

2,905,530.00

65.7

Эмчилгээний зардал

43

5,100,000.00

5,100,000.00

0.00

100.0

Тэтгэвэрт гарахад буцалтгүй тусламж

 

58,164,500.00

58,164,500.00

0.00

 

Өмнөх оны төсвийн хэмнэлт

 

14,265,538.38

14,265,538.38

0.00

 

Нийт зарлага

 

2,512,219,738.38

2,451,159,020.22

61,060,718.16

97.57