2013 онд төлөвлөсөн худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл тоо хэмжээ хүчин чадалБатлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)Эрх шилжүүлсэн эсэх (Тийм бол хаашаа шилжүүлсэн /үгүй)Гэрээний дүн (сая.төг)Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар
Хөрөнгө оруулалтаар    
1Чулуун сангийн байрны засвар238.700үгүй228.935"Мөнхийн үргэлжлэл" ХХК, №95
2АМГ-ын компьютер, техник хэрэгсэл206.500үгүй

  1-р багц 99.990  

2-р багц 29.986

 3-р багц 18.953

1. Багц 1, "Саммит компьютер технологи" ХХК, № 80            

2.Багц 2, "ГССТ"  ХХК,№ 81                   

3.Багц 3, "Санко маркетинг монголиа" ХХК, №82

3Конторын барилгын зураг төсөв574.300үгүй550.000"Очиртааб"  ХХК
4Нүүрсний лабораторын тоног төхөөрөмж295.500үгүй284.990"Клаймакс интернэшнл" ХХК, №ХААГ-Б-2013/XIX-22/12
5Уул уурхайн салбарын мэдээллийн санг цахим хэлбэрээр бүрдүүлэх программ500.000үгүй  
Нийт1,815.000 662.858 
Урсгал зардлаар     
1Хэвлэх, хувилах төхөөрөмжийн бүх төрлийн хор худалдан авах13,000.00 12,000.00"Санко марктинг монголиа"  ХХК
2Цаг бүртгэлийн программ худалдан авах5,000.00 4,500.00"Ординат"  ХХК
3Бүх төрлийн бичгийн цаас худалдан авах5,800.00 4,500.00"Финпак"  ХХК
Нийт23,800.00 21,000.00