Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө өгөх хаяг www.inforep.mram.gov.mn  болж шинэчлэгдсэн.