АМГ-ын 2013 оны улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө ба биелэлтийн харьцаа (сая.төг)

1

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2013 он /сая.төг /

2

 

Төсвийн нийт орлогын гүйцэтгэл 2013 он (сая.төг)

3

АМГ-ын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл 2013 он (сая.төг)

4

АМГ-ын урсгал зардлын төрөл 2013 он /хувь/

5

6