1

АМГ-ын 2014 оны улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө ба биелэлтийн харьцаа (сая.төг)    3-р сарын 31ний байдлаар

2

3

АМГ-ын төсвийн орлогын гүйцэтгэл 2014.03.31 (сая.төг)

4

АМГ-ын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл (сая.төг) 2014.03.31

5

АМГ-ын урсгал зардлын ангилал 2014.03.31 /хувь/

6

7

ТЗУХэлтсийн Санхүү үйлчилгээний тасаг