Эрдэс баялаг эрчим хүчний сайдын 2012 оны 74 тоот тушаалаар батлгадсан журам. Энд дарж татаж авна уу.