7 ХОНОГ БҮРИЙН МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Уул уурхайн сайдын 2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн 125 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагыг уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх болон “Эдийн засгийг эрчимжүүлэх 100 хоног” ажлын хүрээнд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс 7 хоног бүр тогтмол салбарын статистик мэдээг авч байхаар болсон.

Иймд ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-үүд 2014 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрөөс эхлэн тухайн 7 хоногийн олборлолт, борлуулалт /экспорт/-ын мэдээг тухайн 7 хоногийн пүрэв гарагт тогтмол доорх хүснэгт маягтын дагуу имэйл хаягаар ирүүлж байна уу.

Имэйл: mining_report@yahoo.comstatistic@mram.gov.mn 

 

 

 

............................ ХХК-ИЙН .................... ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ......................................

УУРХАЙН 7 ХОНОГ БҮРИЙН УУЛЫН АЖЛЫН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

 

Хүснэгт

Д/д

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Жилийн төвөвлөгөө

Гүйцэтгэл-/биет хэмжээ/

Оны эхнээс өссөн дүн

Тухайн 7 хоногийн дүн

Жилийн гүйцэтгэлийн хувь

1

Хүдэр олборлолт

мян.м3

 

 

 

 

2

Хүдэр боловсруулалт

мян.м3

 

 

 

 

3

Бүтээгдэхүүн гаргалт

мян.тн, мян.м3, кг

 

 

 

 

4

Дундаж агуулга

г/м3, %

 

 

 

 

5

Дайвар бүтээгдэхүүн гаргалт

мян.тн, мян.м3, кг

 

 

 

 

6

Дундаж агуулга

г/м3, г/тн, %

 

 

 

 

8

Бүтээгдэхүүн борлуулалт /Экспорт/

мян.тн, мян.м3, кг

 

 

 

 

9

Дайвар бүтээгдэхүүн борлуулалт /Экспорт/

мян.тн, мян.м3, кг

 

 

 

 

10

Бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэ

Төгрөг, Ам.доллар,

Үнийн талаарх мэдээлэл : .................................... сарын дундаж, тухайн 7 хоногийн үнэ

Тухайн сард үйл ажиллагаа явуулаагүй бол шалтгааныг тайлбарлах:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

3. ...............................................................................................................