АМГ-ын 2014 оны улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө ба биелэлтийн харьцаа (сая.төг) 9-р сарын 30-ны байдлаар

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 2014.09.30-ны байдлаар  / сая.төг /

АМГ-ын төсвийн орлогын гүйцэтгэл  2014.09.30 (сая.төг)

АМГ-ын төсвийн зарлагын гүйцэтгэл (сая.төг) /Эхний 9 сарын байдлаар/

АМГ-ын урсгал зардлын ангилал 2014.09.30 /хувь/

Зардлын төрөл

Гүйцэтгэл /мян.төг

Эзлэх хувь

Цалин

1,246,126.1

68.0

НДШ

137,339.8

8.0

Тогтмол зардал

84,380.8

5.0

Бараа үйлчилгээний зардал

302,134.4

16.0

Нэг удаагийн тэтгэмж

49,791.5

3.0

 

 

 

Дүн

1,819,771.9

100