Аж ахуй нэгжүүд энэ хаягаар орж Уул уурхайн дахь эмэгтэйчүүд ТББ –ын судалгаанд хамрагдаж болно. Судалгаанд хамрагдсан та бүхэнд баярлалаа