2017 оны 2 дугаар сарын 15-ны байдлаар

Төлөв

2016 оны тайлан

2017 оны төлөвлөгөө

1

Ирүүлсэн

85

53

1.1

Үйл ажиллагаа явуулсан

44

53

1.2

Үйл ажиллагаа явуулаагүй

41

-

2

Хүлээн авсан

0

33

3

Хяналтанд

85

15

4

Засварт буцаасан

0

5

Нүүрсний судалгааны хэлтэс