CMCS програмыг ашиглан Өргөдөлийн талбайн координат оруулах зааварчилгаа шууд үзэх