Ашигт малтмалын газрын лиценцийн болон үйлчилгээний төлбөр төлөх банкөөрчлөгдөж байгаа тул 2012 оны 4-дүгээр сарын 04-ны өдрөөс эхлэн доорхидансанд төлбөрөө тушааж гүйлгээ хийх болсныг анхаарна уу.

Гүйлгээ хийхдээ доорхи зүйлийг анхаарна уу.Үүнд:

А. Төлбөр төлөгч байгууллагын нэр

Б. Байгууллагын регисрийн дугаар

В. Лиценцийн дугаар, хэд дэх жилийн төлбөр

Г. Харилцагч хүний утасны дугаар

 

Байгууллагын нэрАшигт малтмалын газар

Төгрөгийн  данс ₮

Төгрөгөөр:  Төрийн сан банкТөгрөгөөр: Төрийн сан банк
Дансны дугаар : 900000712Дансны дугаар: 900030013

Валютын данс $

1.Төсвийн орлого2. Үйлчилгээний орлого
Улаанбаатар хотын банкУлаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар:2600073394

Ам доллар   $

Дансны дугаар: 2600073395

Ам доллар     $

Ашигт Малтмалын Газарын Санхүүгийн тасаг