Зорилго: Тус Агентлагын хэлтэс, албан хаагчдыг үнэлэх,  үйлчлүүлэгчдийн үнэмлэмж, хандлага, санаа бодлыг тодруулах.

Зорилтууд: Байгууллагын үйлчилгээний үнэлэмж, ажилтнуудын ажил хэрэгч бус байдал, цаг ашиглалт, мэргэшил, мэдлэг, туршлага, хувийн зан харьцаа, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн асуудал, хүнд суртал бий эсэхийг тодруулах.

/Хүнд суртал гэдэгт: Албан ёсны үүргээ биелүүлэхээс тодорхой бус  шалтгаан, хувийн ашиг сонирхлыг тулгах, хүлээх байдлыг ойлгож байгаа. /

Энд дарж санал асуулганд оролцоно уу.