Ашигт малтмал газрын тосны хэрэг эрхлэх

газрын даргын 2007 оны 01 дугаар сарын

24 -ны өдрийн  016 тоот тушаалын хавсралт

 

 

 

ГЕОЛОГИЙН БАРИМТЫН ТӨВИЙН

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

 

1. Уншлагын танхимд тайлан, баримт материалаар үйлчлэх

(төгрөгөөр)

 

 

2. Уншлагын танхимаар хуулбар олгох:  

(төгрөгөөр)

 

Д/д

 

 

Үйлчилгээний төрөл

 

Хэмжих нэгж

 

Төлбөр

 

Тайлбар

Тайлангийн бичвэр хэсгээс хуулбар хийх /канон/ 

1

Ерөнхий бүлэг, давхрага зүй, магматизм, тектоник, геологийн судалгааны түүх, гидрогеологи, геохими, топо ажлын бүлгээс хуулбар авах

А4

 

400

1-20 хуудас

600

20-50 хуудас

1200

50-дээш

А3

600

 

2

Ашигт малтмалын бүлэг, нөөцийн тооцооны бүлэг, эрэл-үнэлгээний ажлын үр дүн, аргачлал, хэтийн төлөвийн үнэлгээ, өрөмдлөг, дүгнэлт, геофизикийн бүлгээс хуулбар авах

А4

500

1-20 хуудас

700

20-50 хуудас

1400

50-дээш

А3

800

 

3

Улсын нөөц баталсан ЭБЗ-ийн протоколууд

А4

1000

 

 

Зургаас  хуулбар хийх /канон/

 

4

Ашигт малтмалын орд, илрэлийн зураг, цооногийн зүсэлтүүд

А4

800

 

 

А3

1000

 

 

 

Байр зүйн 1:500000. 200000. зураг

зураг

3400

 

 

5

Бусад судалгааны зураг

А4

600

 

 

А3

800

 

 

 

3. Зураг скайнердаж өнгөтөөр хэвлэх, CD-д бичих: 

 

д/д

 

Зургийн төрөл

 

Цаасны хэмжээ

 

Тайлбар

(төгрөгөөр)

Өнгөтөөр хэвлэх

 

1.

Геологийн бүх төрлийн зураг сканнердаж өнгөтөөр хэвлэх

А4

5000

А3

15000

А2-А0

25000

2.

Сансарын зураг өнгөтөөр хэвлэх

А4

8000

А3

18000

А2-А0

30000

3.

Байр зүйн зураг хэвлэх

зураг

6000

Зураг скайнердаж CD –д бичих

4

Геологийн бүх төрлийн зураг скайнердаж CD–д бичих

А4

3000

А3

12000

А2

15000

А0

20000

5

Сансарын зураг скайнердаж CD–д бичих

А4

2000

А3

10000

А2-А0

12000

6

Номноос сканнердаж CD-д бичих

1 хуудас

1000

7

Байр зүйн зураг

зураг

5000

Тайлбар:

  1. Энд тусгагдаагүйүйлчилгээний төлбөрийг адилтгах журмаар үнэлж тооцно.
  2. Төлбөрийг валютаар хийх тохиолдолд тухайн өдрийн Монгол банкны ханшийг үндэслэн тооцно.
  3. 1 номоос хуулбар хийх хэмжээ  30 хувиас хэтрэхгүй.