Архивын үйлчилгээний хураамж/Архивын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн а/168 тоот тушаалын 4-р хавсралт/:

Уншлагын танхимаар ашиглуулах үйлчилгээ:

Д/д

Мэдээллийн төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

2

3

4

1

Зураглалын бүх үе шатны судалгааны ажлын тайлантай танилцах

тайлан

5.000

2

Эрэл, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын бүх үе шатны ажлын тайлан

тайлан

10.000

3

Гидрогеологи, инженер геологи, сэдэвчилсэн судалгааны ажлын тайлан

тайлан

4.000

4

Уулын болон хайгуулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцах

тайлан

3.000

5

Техник эдийн засгийн ндэслэлтэй танилцах

тайлан

10.000

6

Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах

тайлан

20.000

7

Хээрийн ажлын анхдагч баримт материалтай танилцах

анхдагч

20.000

8

ГХЭ, уран, агаарын геофизикийн тайлантай тусгай зөвшөөрлийн дагуу танилцах

тайлан

50.000

9

Агаарын гэрэл зураг

ш

3.000

10

Байр зүйн зураг

ш

3.500

11

Мэргэжлийн ном

ном

1.000

12

Лицензийн талбайн мэдээлэл бэлтгэх

1 талбай

50.000

13

Гадаадын судлаачдад

тайлан

20.000

14

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны тайлантай ЭША, төслийн ажилтан, геологийн чиглэлээр сурч байгаа оюутан, багш нар танилцах

тайлан

1.500

Номноос хуулбар олгох үйлчилгээ:

Д/д

Хуулбар хийх төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологийн судалгааны бүх үе шатны ажлын тайлангаас хуулбар хийх

А4

1-50 хуудас

1.000

50-дээш хууда

2.000

Хүснэгт

Нэг хуудас

1.500

2

Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгааны ажлын тайлангаас тусгай зөвшөөрлийн дагуу хуулбар хийх

А4

1-50 хуудас

2.000

Хүснэгт

Нэг хуудас

3.000

3

Улсын нөөц баталсан даргын тушаал, протокол, ЭБМЗ-ийн дүгнэлт

А4

Нэг хуудас

5.000

Зургаас хуулбар олгох үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

Тайлангийн бүх төрлийн зураг

А4

1.000

А3

1.500

2

Байр зүйн зураг. Масштаб 1:500000, 1:200000

Нэг хуудас

5.000

3

Бусад зураг

А4

2.000

А3

2.500

4

Шинээр олгох хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн зураг хэвлэх

А4

20.000

5

Хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаах болон шилжүүлэх талбайн зураг хэвлэх

А4

20.000

Зураг скайнердаж, CD-д бичих, өнгөтөөр хэвлэх үйлчилгээ:

Д/д

Зургийн төрөл

Цаасны хэмжээ

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

Геологийн бүх төрлийн судалгааны зураг скайнердах, өнгөтөөр хэвлэх

А4

10.000

А3

15.000

А2-А0

30.000

2

Сансарын зургийг скайнердах, өнгөтөөр хэвлэх

А4

10.000

А3

20.000

А2-А0

40.000

3

Байр зүйн зураг скайнердах, хэвлэх

Нэг хуудас

10.000

4

Геологийн бүх төрлийн судалгааны / картограмм/ зураг скайнердаж CD-д бичих

А4

5.000

А3

10.000

А2-А0

30.000

5

Номоос сскайнердаж CD-д бичих

нэг хуудас

2.000

6

Тайлан CD-д бичих / PDF

тайлан

300.000

7

Зураг өнгөтөөр хэвлэх

А4

10.000

А3

15.000

А2-А0

30.000

Орд, илрэлийн паспорт хэвлэх үйлчилгээ:

Д/д

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

Ордын 1-р паспорт хэвлэх /дэлгэрэнгүй

Орд

5.000

2

Ордын 2-р паспорт хэвлэх /товч/

Орд

10.000

3

Илрэлийн паспорт хэвлэх

Илрэл

4.000

4

Уст цэгийн мэдээлэл хэвлэх

Илрэл

3.000

5

Хувийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ордын товч мэдээлэл /паспорт/

Орд

10.000

“Улсын геологийн зураг-200” төслийн мэдээллийн үйлчилгээ:

Д/д

Мэдээллийн төрөл

Хэмжих нэгж

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

PDF хэлбэрээр

 

Мэд.сангийн Shp файлаар

1

2

3

4

5

1

УГЗ-200 төслийн ажлын комплекс зураг

Комплекс зураг

200.000

3000.000

2

Улсын геологийн зураг /1:200 000-ны нэг лист/

Нэг лист

100.000

300.000

3

Ашигт малтмалын зураг

Нэг лист

150.000

700.000

4

Дөрөвдөгчийн геологийн зураг

Нэг лист

40.000

100.000

5

Геологи-экологийн зураг

Нэг лист

50.000

200.000

Мэдээллийн сангаас боловсруулсан мэдээллийн үйлчилгээ:

Д/д

Зургийн төрөл

Масштаб

Үйлчилгээний хөлс /төгрөгөөр/

1

Монгол Улсын ашигт малтмалын зураг

1:1000000

360.000

2

Монгол Улсын тектоникийн зураг

1:1000000

240.000

3

Монгол Улсын тектоникийн зураг

1:3200000

45.000

4

Монгол Улсын геологийн зураг

1:1000000

270.000

5

Монгол Улсын геологийн зураг

1:3200000

45.000

6

Монгол Улсын мезозой-кайнозойн тектоникийн зураг

1:1000000

240.000

7

Монгол Улсын мезозой-кайнозойн ашигт малтмалын зураг

1:1000000

270.000

8

Монгол Улсын байр зүйн зураг

1:1000000

150.000

9

Ашигт малтмалын 9 сери зураг

9 сери багц

600.000

10

Au, Ag-ний тархалтын нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

120.000

11

Cu-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

75.000

12

Fe, Mg, Ti, Cr, V-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англи хэлээр/

1:2500000

60.000

13

Pb, Zn, Ni, Co, Al-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англи хэлээр/

1:2500000

60.000

14

Sn, W, Mo, Bi, Be, Ta, Nb, Li-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англи хэлээр /

1:2500000

60.000

15

Tr, Y, Sr, As, Sb, Hg-ийн тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англи хэлээр/

1:2500000

45.000

16

Шатах ашигт малтмалын тархалтын нэгдсэн мэдээлэл /англиар/

1:2500000

75.000

17

Металл бус ашигт малтмалын нэгдсэн мэдээлэл /англи хэлээр/

1:2500000

60.000

18

Барилгын материалуудын нэгдсэн мэдээлэл /англи хэлээр/

1:2500000

60.000

19

Монгол орны соронзон орны зураг

1:3200000

75.000

20

Монгол орны хүндийн хүчний орны зураг

1:3200000

450.000

21

"Эдийн засгийн макро бүсүүдийн дэд бүтэц ба голлох ашигт малтмалын зураг", (зураг, каталог)

1:2500000

300.000

22

Монгол орны өнгөт чулууны орд, илрэлийн нэгдсэн мэдээлэл

1:2500000

150.000

23

Монгол орны нүүрс, шатдаг занарын орд, илрэлийн бүсжилтийн зураг

1:2500000

60.000

24

Дархан цаазтай болон тусгай хамгаалалттай газрын ашигт малтмалын зураг

1:2500000

75.000

25

Монгол орны газрын тосны талбайн зураг

1:2500000

45.000

26

Аймгийн геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл

1:1000 00

150.000

27

Сумдын геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл

1:1000 00

75.000

28

1:200000-ны геологийн зураглалын ажлын судалгааны картограмм

1:2500000

20.000

29

1:50000-ны геологийн зураглалын ажлын судалгааны картограмм

1:2500000

20.000

30

Геофизик, гидрогеологийн судалгааны ажлын картограмм

1:2500000

20.000

31

Монгол улсын засаг захиргааны зураг

1:2500000

15.000

32

Монгол улсын номенклатурын зураг

1:2500000

15.000

33

Геофизик, геохими, гидрогеологи болон бусад төрөлжсөн сангаас мэдээлэл авах /нэг листийн хэмжээнд/

1:200000

100.000-300.000

Захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх үйлчилгээ:

Д/д

Зургийн төрөл

Масштаб

Үнэ /төгрөгөөр/

1

Макро эдийн засгийн бүсүүдээр геологи, ашигт малтмалын мэдээлэл бэлтгэж өгөх

-

300.000

2

Ашигт малтмалын төрөл, сум, дүүргээр мэдээлэл бэлтгэх

-

30.000-150.000

3

Сансрын зургийн тоон мэдээллийг боловсруулж, хэвлэж өгөх (нэг лист)

1:200 000

300.000

1:100 000

150.000

1:50 000

1:25 000

135.000

Нэр Огноо Файл
1Геологийн мэдээллийн төв архивын үйлчилгээний үнэ, төлбөр Татах