Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:

 1. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэхийг хүссэн өргөдөл (маягт К-6)
 2. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49.1, 49.2 дах заалтад заасан тохиолдолд үүссэнийг нотолсон нотолгоо
 3. Шилжүүлж байгаа тусгай зөвшөөрөл, хавсралтууд (эх хувь)
 4. Шилжүүлж байгаа болон үлдэж байгаа талбайн тодорхойлолт (маягт К-10)
 5. Шилжүүлж байгаа болон шилжүүлэн авч байгаа хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан байх)
 6. Тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авч байгаа этгээд нь уг тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэн авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч буйг нотлох баримт бичиг; (маягт К-7)
 7. Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт. /төлбөрийн баримтын эх хувь/
 8. Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг ирүүлж байсан талаарх баримт
 9. Байгаль орчныг нөхөн сэргээхэд шаардагдах зардлыг АМТ хуулийн 38.1.8-д заасан дансанд төвлөрүүлсэн тухай санхүүгийн баримт;
 10. Талбайн булангийн цэгүүдийн солбилцол, байршил, хилийг буулгасан зураг 2 хувь

Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх материал:

 1. Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахыг хүссэн өргөдөл (маягт К-11)
 2. Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, хавсралтууд, (эх хувь)
 3. Тусгай зөвшөөрлийн жил бүрийн төлбөр төлсөн болон Хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээнээс багагүй хэмжээний ажил гүйцэтгэсэн тухай баримт (хавсралтанд баримтжаагүй бол төлбөрийн баримт тус бүрийн эх хувь)
 4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулсан тухай баримт
 5. Хайгуулын тухайн үе шатны ажлыг гүйцэтгэсэн тухай тайлан, түүнийг хүлээлгэн өгсөн тухай баримт
 6. Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/