Баталгаажуулалт нь ОҮИТБС-ын нэгэн чухал элемент бөгөөд санаачилгын статус болон олон улсын стандарттай салшгүй хамааралтай юм. Баталгаажуулалтын зорилго нь ОҮИТБС-ын хэрэгжилтэд гарсан ахиц дэвшилд бие даасан үнэлгээ хийлгэн тухайн үйл явцыг үр дүнтэйгээр сайжруулахад ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатайг тогтоодог.

#НэрОгноо
1Монголын ОҮИТБС-ын туршилтын баталгаажуулалтын тайлан2015 оны 11-р сар
Монголын ОҮИТБС-ын баталгаажуулалтын тайлан2010 оны 2-р сар